تالار وحدت
۱۸:۳۰ ۲۱:۳۰
تالار رودکی
۱۸:۳۰ ۲۱:۳۰
سالن نیاوران
۱۸:۳۰ ۲۱:۳۰
فرهنگسرای ارسباران
۱۸:۳۰ ۲۱:۳۰
کوشک هنر
۱۸:۳۰ ۲۱:۳۰
میلاد نمایشگاه
۱۹:۰۰ ۲۲:۰۰
چهارشنبه
۰۳اسفند / Feb22

اخـــــتـتـامیـــــــــه / تـــــالار وحـــــدت