چهارمین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، روز سه شنبه 10 دی ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، در این جلسه، گزارشی از روند جشنواره، انتخاب گروه ها در بخش فراخوان و مدعوین در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی نواحی، کلاسیک، ارکسترال، بانوان، کودک و نوجوان و تلفیقی ارائه شد.

در این جلسه، دکتر محمد سریر عضو شورا؛ گفت: در جشنواره ها در کنار توجه به وجه عمومی جشنواره و حضور گونه های مختلف معمولا یک بخشی برای حفظ جایگاه جشنواره از نظر کیفی برنامه ریزی می شود که ضرورت دارد برای دوره های آینده جشنواره موسیقی فجر به این موضوع فکر شود.

محسن رجب پور؛ عضو شورا نیز در این جلسه گفت: جشنواره موسیقی فجر برای تکریم موسیقی است و در رشد و توسعه موسیقی نقش دارد. پیشنهاد می کنم یک شورای سیاستگزاری از صاحب نظران با توجه به وجوه گوناگون حوزه موسیقی برای جشنواره موسیقی فجر تشکیل شود که به طور مستمر و در طول سال درباره جشنواره نظر و پیشنهاد دهد.

حمید قبادی؛ مشاور اجرایی معاونت امور هنری و نماینده معاونت در شورای ارزیابی جشنواره در این جلسه گفت: شورای ارزیابی جشنواره می تواند پرسش ها و پیشنهادهای خود را برای جشنواره مانند اینکه جشنواره رقابتی باشد یا غیررقابتی و … مطرح کند تا صاحبنظران و هنرمندان درباره آن گفت و گو کنند و در بازنگری آیین نامه مورد توجه قرار گیرد.

داود گنجه ای؛ عضور شورای ارزیابی نیز در این جلسه گفت: براساس گزارش هایی که ارائه شد، جشنواره تاکنون به صورت منسجم پیش رفته است.

سیدامین مؤیدی اصفهانی؛ مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری نیز در این جلسه گفت: نکات و مواردی که از سوی شورای ارزیابی و یا هنرمندان و صاحبنظران طرح می شود؛ می تواند در بازنگری آیین نامه جشنواره موسیقی فجر مورد توجه قرار گیرد.

در چهارمین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر سید امین مؤیدی؛ مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، حمید قبادی؛ نماینده معاونت امور هنری در شورای ارزیابی، محمد سریر، داود گنجه ای، زیدالله طلوعی به نمایندگی از جامعه هنرمندان موسیقی، علی اطیابی نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسی، محسن رجب پور، نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری حضور داشتند.