هنرمند گرامی جناب آقای پوریا اخواص

در پاسخ به نامه شما (که به جای دبیرخانه جشنواره به رسانه ها ارسال شده است!) و اعلام مواردی که منجر به انصرافتان از حضور در جشنواره موسیقی فجرشده است، مطالب زیر به اطلاع می رسد:

1-حضور شما در جشنواره تحت عنوان و همراه با گروه هنرستان موسیقی بوده است که این هنرستان، هم در بخش موسیقی دستگاهی ایرانی و هم در بخش موسیقی کلاسیک به اجرای برنامه خواهد پرداخت و شما صرفا قرار بوده خواننده یک بخش از این اجرا باشید.

2-درهمین راستا قرارداد اجرای برنامه با نماینده معرفی شده از طرف هنرستان موسیقی پسران و حدود 2ماه پیش عقد شده است و جشنواره قرارداد مستقلی با خوانندگان ندارد.همچنین در سایر قرار دادها نیز طرف قرداد سرپرستان گروه ها هستند.

3-با توجه به اینکه گروه های شرکت کننده در جشنواره گروه های معتبر و شناخته شده ای هستند،ستاد جشنواره به درج نام گروه اکتفا کرده و پس از اینکه قرار شد اسم شما اضافه شود اسم چندین خواننده دیگرنیز اضافه شد که خودتان بهتر اطلاع دارید.

4-اشاره کرده بودید به این موضوع که برخی خوانندگان در دو گروه اجرا دارند. به دلیل عدم حضورخواننده یکی از گروه‌ها،سرپرست گروه درخواست جایگزین کردند و خواننده دیگری رابه ستاد برگزاری جشنواره اعلام کرد که پیش‌تر مدت‌ها باگروه تمرین کرده بود و باتوجه به شرایط خاص گروه این تقاضا پذیرفته شد.

5-اخلاق حرفه ای حکم می کند که اگر شما به جشنواره تعهدی ندارید ،به هنرمندانی که مدت زیادی با آنان به تمرین پرداخته اید تعهد داشته باشید.

6- اگر چه ستاد جشنواره نهایت سعی خود را در برگزاری جدی و بدون نقص جشنواره به کار بسته است و به طور یقین کاستی هایی وجود دارد ولی بخشی از حرفه ای بودن جشنواره به شرکت کنندگان در جشنواره مرتبط است.

با احترام
روابط عمومی ستاد جشنواره موسیقی فجر