در این دوره جشنواره در قالب غیررقابتی برگزار شده بود بر این اساس هیات داوری شکل نگرفته بود.

در این دوره هیات انتخاب از افراد ذیل تشکیل شده است که تقدیرشدگان این دوره را برگزیده اند.

فریدون ناصری

داوود گنجه ای

سیمون آیوازیان

داریوش پیرنیاکان

ارفع اطرایی