در این دوره ، جشنواره در قالب غیررقابتی برگزار شده بود بر این اساس هیات داوری شکل نگرفته بود.