مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:محمد حسین ایمانی خوشخو

مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد/ رئیس جشنواره:محمدحسین احمدی

دبیر جشنواره:کامبیز روشن روان

دبیر اجرایی: بابک رضایی

شورای سیاستگذاری :

در این دوره شورای به عنوان شورای برنامه ریزی تشکیل شده بود.

محمدحسین ایمانی خوشخو

محمدحسین احمدی

کامبیز روشن روان

بابک رضایی

شاهین فرهت

مجید کیانی

علی ترابی

فرید سلمانیان

محمدعلی کیانی نژاد

محمد سریر

فاضل جمشیدی

کیوان فرزین