در این دوره از جشنواره همانند روال معمول جشنواره های موسیقی، 8 نشست تخصصی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

نشست هایی با موضوعاتی چون راز ماندگاری در موسیقی سنتی ایران با سخنرانی ناصر مجرد، موسیقی خشنونت آمیز و تاثیر روانی ، جنسی و اجتماعی آن با سخنرانی محمدرضا آزاده فر، ارتباط موسیقی دوره رنسانس و باروک با موسیقی خاورمیانه با سخنرانی ون درلیندن از هلند، ردیف موسیقی از نگاهی دیگر با سخنرانی ارفع اطرایی، زیبا شناسی موسیقی در ادوار موسیقایی به سخنرانی هما سادات افسری، ویژگی های روانشناختی و درمان موسیقی قومی و سنتی در ایران با سخنرانی دکتر علی زاده محمدی، موسیقی پاپ :دیروز ، امروز ،فردا با سخنرانی خشایار اعتمادی و مشابهات موسیقی ایران و تاجیکستان با سخنرانی منصوره ثابت زاده در دوره بیست و سوم برگزار شد.