معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: ابوالقاسم خوشرو

رئیس مرکز سرود و آهنگهای انقلابی / رئیس جشنواره: علی مرادخانی

دبیر جشنواره: علی مرادخانی