مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مرتضی کاظمی

رئیس مرکز موسیقی ارشاد/ رئیس جشنواره: علی مرادخانی

دبیر جشنواره: علی آیینه ساز

شورای سیاستگذاری:

اطلاعاتی در دست نیست