مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: محمد حسین ایمانی خوشخو

مدیر کل دفتر موسیقی: محمد حسین همافر

دبیر جشنواره: حسن ریاحی

دبیر اجرایی: مجید لطیفی سرشت

شورای سیاستگذاری:

حسن ریاحی

کامبیز روشن روان

داریوش پیرنیاکان

محمد سریر

فرهاد فخرالدینی

علیرضا مشایخی

شاهین فرهت

حمید رضا اردلان