مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:محمد حسین ایمانی خوشخو

مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد/ رئیس جشنواره:محمد حسین احمدی

دبیر جشنواره: کامبیز روشن روان

دبیر اجرایی: بابک رضایی

شورای سیاستگذاری:

محمد حسین ایمانی خوشخو

محمد حسین احمدی

کامبیز روشن روان

بابک رضایی

داوود گنجه ای

شاهین فرهت

مصطفی کمال پورتراب