مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: علی مرادخانی

سرپرست دفتر موسیقی ارشاد/ رئیس جشنواره: علیرضا پاشایی

دبیر جشنواره: حسن ریاحی

دبیر اجرایی: علی ترابی

شورای سیاستگذاری:

علی مرادخانی

علیرضا پاشایی

حسن ریاحی

علی ترابی

هوشنگ ظریف

داوود گنجه ای

محمد سریر

کامبیز روشن روان

حمیدرضا نوربخش