مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: محمدحسین ایمانی خوشخو

مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد / رئیس جشنواره: محمدحسین احمدی

دبیر جشنواره:کامبیز روشن روان

دبیر اجرایی: علی ترابی

شورای سیاستگذاری:

محمدحسین ایمانی خوشخو

محمد حسین احمدی

کامبیز روشن روان

علی ترابی

محمد سریر

داوود گنجه‌ای

مصطفی کمال پورتراب

ساسان فاطمی

عبدالمجید کیانی

محمد میرزمانی

رضا مهدوی

فریدون حافظی