مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مرتضی کاظمی

رئیس مرکز موسیقی و رئیس جشنواره : علی مرادخانی

دبیر جشنواره: علی مرادخانی

دبیر اجرایی: ————-

شورای سیاستگذاری:

اطلاعاتی در دست نیست