معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: ابوالقاسم خوشرو

رئیس مرکز موسیقی ارشاد/ رئیس جشنواره: علی مرادخانی

دبیر جشنواره: علی مرادخانی