مدیران:

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: محمد حسین ایمانی خوشخو

مدیر کل دفتر موسیقی: محمد حسین همافر

دبیر جشنواره: حسن ریاحی

دبیر اجرایی: مجید لطیفی سرشت

شورای سیاستگذاری:

اطلاعاتی در دست نیست