اعضای شورای ارزیابی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه جشنواره و با حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، سید مجتبی حسینی در احکامی بر اساس بند ۶ آیین نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر داود گنجه ای، تقی ضرابی، هادی آرزم، صدرالدین حسین خانی، محمد اطیابی، حمید قبادی و سیدامین مویدی اصفهانی را به عنوان اعضای شورای ارزیابی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر منصوب کرد.

در حکم معاون امور هنری برای اعضای شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر آمده است: عطف به بند 6 آیین نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر و باتوجه به کسوت و تجارب جنابعالی در حوزه موسیقی و مدیریتی به موجب این حکم به عنوان عضو شورای ارزیابی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر منصوب می شوید.

امید است ارزیابی فنی شما از روند برگزاری جشنواره در اعتلای دوره های آتی آن مفید و موثر بوده، موجب اعتباریابی بیش از پیش این رویداد در میان اهالی موسیقی کشور باشد.

شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر با ترکیب نماینده معاون امور هنری، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری،نماینده خانه موسیقی، نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و دو نماینده از بین اهالی موسیقی به انتخاب معاون امور هنری تشکیل می‌شود و وظیفه نظارت بر جشنواره و عملکرد گردانندگان آن را بر عهده دارد.

تقی ضرابی هنرمند ، داود گنجه ای نماینده خانه موسیقی، هادی آرزم هنرمند ، صدرالدین حسین خانی نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، محمد اطیابی رییس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران، امین مویدی، مشاور برنامه ریزی معاونت امور هنری و حمید قبادی، نماینده معاونت امور هنری اعضای شورای ارزیابی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر هستند.