سالن دهلوی مانند دیگر شبها میزبان شبی به یاد یکی دیگر ازبزرگان موسیقی بود. قاسم رحیم زاده (نوازنده تار) و کامبیز گنجه ای (نوازنده تنبک) هنرمندانی بودند با تک نوازی و دو نوازی شب غلام حسین بیگجه خانی را رقم زدند.

گنجه ای و رحیم زاده به اجرای آثاری از استاد بیگجه خانی پرداختند.پیش درآمد، تکنوازی تار، رنگ دشتی، تکنوازی تار، دو ضربی دشتی، تکنوازی تار، چهار مضراب عشاق، تکنوازی تار، تکنوازی تنبک و رنگ دشتی قطعات اجرا شده در این کنسرت بودند.

گفتنی است، قاسم رحیم زاده از محضر استادانی مانند هوشنگ ظریف، داریوش پیرنیاکان، محمدرضا لطفی و محمدعلی کیانی نژاد بوده است. کامبیز گنجه ای هم نوازندگی را نزد ناصر فرهنگ فر و محمود فرهمند آموخته است.