در این جشنواره تنها به برگزیدگان بخش های رقابتی جوایزی اهداء شد.