شانزدهمین جشنواره موسیقی فجر به دبیری علی آئینه ساز از 17 تا 29 بهمن ماه سال 1379 برگزار شد. البته این در حالی بود که دومین جشنواره موسیقی مقامی نیز همزمان و در کنار شانزدهمین جشنواره موسیقی فجر  از 7 تا 12 دی ماه در کرمان برگزار شد.