جشنواره شانزدهم موسیقی فجر به دبیری علی آیینه ساز از 17 تا 29 بهمن ماه برگزار شد .

جشنواره شانزدهم موسیقی فجر به صورت غیر رقابتی برگزار شد و دست اندرکاران جشنواره در بخش های مختلف، از فعالان عرصه موسیقی تقدیر کردند؛ از این رو در این جشنواره نیز فرد یا گروهی عنوان برگزیده را به خود اختصاص نداد.