جشنواره نوزدهم موسیقی فجر به دبیری حسن ریاحی از 16 تا 24 بهمن و با هدف رقابتی نبودن برگزار شد.

به این ترتیب نوزدهمین جشنواره موسیقی فجر با تقدیر و تشکر از 12 موسیقیدان به کار خود پایان داد و این جشنواره برگزیده ای نداشت.