در جشنواره سیزدهم موسیقی فجر بخشی با عنوان مسابقه در شاخه های موسیقی نواحی و تصنیف سازی ،تکنوازی ، تکخوانی ، گروه نوازی موسیقی مقامی ،‌گروه نوازی موسیقی سنتی و آهنگسازی برگزار شده اما متاسفانه اطلاعاتی از اسامی گروههای شرکت کننده در دست نیست.