در این دوره جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار شده است.