اکبر محمدی و امیرعباس ستایشگر با حکمی از سوی حسن ریاحی به عنوان مشاوران دبیر سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران ، حسن ریاحی در حکم خود اکبر محمدی را به سمت مشاور دبیر جشنواره در بخش استعدادهای درخشان و امیرعباس ستایشگر را به سمت مشاور دبیر جشنواره در بخش نسلی دیگر منصوب کرده است.

حسن ریاحی در این احکام آورده است: نظر به تجارب ارزنده شما در دوره های قبلی جشنواره و با توجه به تداوم دو بخش استعدادهای درخشان و نسلی دیگر در سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ، جنابعالی را به عنوان مشاوران دبیر در بخش استعدادهای درخشان و نسلی دیگر منصوب می نمایم.

امید است این دو بخش نیز همانند دوره های گذشته با حضور شما از جایگاه شایسته‌ای برخوردار شود.

گفتنی است : اکبر محمدی و امیرعباس ستایشگر در بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز عهده دار این سمت‌ها بوده اند.