سومین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره جشنواره موسیقی فجر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، در سومین جلسه شورای ارزیابی این دوره جشنواره امکان بازنگری آیین نامه جشنواره مطرح شد.

داود گنجه ای، عضو شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در این جلسه گفت: شورای ارزیابی جشنواره که امسال همزمان با آغاز فرایند اجرایی جشنواره آغاز به کار کرده است، جدی تر فعالیت می کند و تاکنون سه جلسه این شورا برگزار شده است. ضرورت دارد که بخش های مختلف جشنواره در شورای ارزیابی گزارش ارائه کنند تا شورا آسیب شناسی و ارزیابی دقیق تری از جشنواره داشته باشد.

گنجه ای درباره آیین نامه جشنواره موسیقی فجر گفت: در آیین نامه جشنواره بازنگری و اصلاح آن پیش بینی شده و یکی از مواردی که می تواند در بازنگری آیین نامه مورد توجه باشد، پیش بینی شورای سیاستگذاری جشنواره است.

سید امین مویدی اصفهانی، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری نیز در این جلسه گفت: امسال دومین دوره ای است که جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه برگزار می شود، آیین نامه چنانکه در متن آن هم آمده قابل بازنگری است. با تجربه برگزاری جشنواره بر اساس آیین نامه در سال گذشته و سال جاری، آیین نامه جشنواره می تواند با نظرات دفتر موسیقی، هنرمندان موسیقی و شورای ارزیابی جشنواره تغییر کند.

آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که در زمینه فعالیت های معاونت امور هنری تهیه شده با استفاده از نظرات کارشناسی و هنرمندان و خرد جمعی تدوین شده است و بازنگری در آنها نیز در خود آیین نامه پیش بینی شده است.

اردوان جعفریان مدیرکمیته بین الملل سی و پنجمین جشنواره که به درخواست شورای ارزیابی موسیقی فجر در این جلسه حاضر بود، گزارشی از روند فعالیت کمیته بین الملل برای حضور گروههای خارجی در جشنواره امسال ارائه کرد و گفت: بر اساس شناختی که از گروههای بین الملل وجود دارد، پیشنهادهای هنرمندان موسیقی و معاونت  دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، گروههایی برای حضور در جشنواره به هیات انتخاب گروهها و آثار جشنواره معرفی و سعی شد که گروههای موسیقی معتبر برای حضور در  جشنواره معرفی شوند.

جعفریان در ادامه گفت: شناساندن جشنواره بین المللی موسیقی فجر در حوزه بین الملل بسیار ضرورت دارد و به تسهیل تعامل کمک می کند.

در سومین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر سید امین مؤیدی؛ مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، حمید قبادی؛ نماینده معاونت امور هنری در شورای ارزیابی، داود گنجه ای و زیدالله طلوعی دو هنرمند حوزه موسیقی، علی اطیابی نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی حضور داشتند.

محسن رجب پور که نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در شورای ارزیابی جشنواره است و محمد سریر دیگر هنرمند حوزه موسیقی، در جلسه سوم شورای ارزیابی حضور نداشتند.

شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر براساس آیین نامه جشنواره موسیقی فجر با ترکیب نماینده معاون امور هنری، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ، نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و سه نماینده از بین اهالی موسیقی به انتخاب معاون امور هنری تشکیل می شود و وظیفه نظارت بر جشنواره و عملکرد گردانندگان آن را برعهده دارد.

در شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر محسن رجب پور به نمایندگی از مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، علی اطیابی نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، حمید قبادی به نمایندگی از معاون امور هنری، داود گنجه ای، محمد سریر و زیدالله طلوعی از هنرمندان موسیقی و مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری عضویت دارند.